સૂચના

સપ્ટેમ્બર 16, 2006

મારી પાસે જે ચિત્રો હતા તેમાંથી મેં આ ચિત્ર ટાઇટલ તરીકે મૂક્યું છે. તમે તે નીચે પ્રમાણે બદલી શકશો.

Dashboard

  • Presentation
    • Custom Image header  
      • Upload new header image

સપ્ટેમ્બર 16, 2006

ભાઇશ્રી મહેન્દ્રભાઇ ,

   આજે આ પોસ્ટ નવા લેઆઉટને ટેસ્ટ કરવા કરું છું. આની ઉપર તમારી કોમેન્ટ  ગુજરાતીમાં આપશો.

    આવજો …..