શ્રી. કાન્તિ ભટ્ટ હવે સ્વર્ગસ્થ છે.

ઓગસ્ટ 4, 2019

ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

જાણીને બહુ જ દુઃખ થયું કે, જાણીતા પત્રકાર, લેખક અને ચિંતક શ્રી. કાન્તિ ભટ્ટ અવસાન પામ્યા છે.
તેમનો પરિચય સુધારા વધારા સાથે અહીં …

સ્વ. કાન્તિ ભટ્ટ

View original post