‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગના મથાળે ‘ઈ.બુક્સ’ વીભાગ https://govindmaru.com/e-books પર ‘વીવેકબુદ્ધીવાદ શું અને શા માટે?’ પુસ્તીકાની પીડીએફ મુકવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા વાચકમીત્રોને તે પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા વીનન્તી છે

નવેમ્બર 25, 2020
https://govindmaru.com/e-books/