યુરોપ, અમેરીકામાં ચમત્કારોના નામે છેતરપીંડી

‘અભીવ્યક્તી’

ટૅલીપથી, ક્લેરવોયન્સ, ESP, Telekinesis, Psychic surgery વગેરે સ્યુડો સાયન્સ – ફરેબી વીજ્ઞાનના નામે લોકોને છેતરવામાં આવે છે. સાઈકીક સર્જરીના નામે ફીલીપાઈન્સમાં એક મોટું તુત ચાલે… તો ટૅલીકીનેસીસ એટલે મનની શક્તીથી જડ પદાર્થ પર પ્રભાવ પાડવો એ તુત છે.

View original post 1,518 more words

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: