વાઘ

ઓક્ટોબર 22, 2005

from national geography. Posted by Picasa


ઢળતી સાંજ

જુલાઇ 1, 2005


concrete nature Posted by Picasa


દીપ

જુલાઇ 1, 2005


protected Posted by Picasa


રાત્રિ

જુલાઇ 1, 2005


nature Posted by Picasa


અવળી નજરે !

જૂન 14, 2005


topsy turvey


ધનુષ્ય અને તીર

જૂન 14, 2005


bow and arrow Posted by Hello


ટંપી-1

ઓક્ટોબર 26, 2004


Tampee_1 Posted by Hello


સારીકા – 1

ઓક્ટોબર 15, 2004


sarica Posted by Hello


સેફ્રોનીકા

ઓક્ટોબર 15, 2004


safronica Posted by Hello


સારીકા – 2

ઓક્ટોબર 15, 2004


sarika Posted by Hello