સપ્ટેમ્બર 16, 2006

ભાઇશ્રી મહેન્દ્રભાઇ ,

   આજે આ પોસ્ટ નવા લેઆઉટને ટેસ્ટ કરવા કરું છું. આની ઉપર તમારી કોમેન્ટ  ગુજરાતીમાં આપશો.

    આવજો …..


શુભ નવરાત્રિ

ઓક્ટોબર 15, 2004

મિત્રો,

    તમને સૌને નવરાત્રિ મુબારક. આ વિભાગમાં મને મળેલ સમાચાર વાંચવા મળશે.