પુરુષ નપુંસક છે એવું કઈ રીતે જાણી શકાય?

This article is worth circulating among all younger generations to remove many myths about impotence and improve the lives of two families.

‘અભીવ્યક્તી’

સામાન્ય વ્યક્તીઓ અને ઘણા તબીબોને પણ ખબર નથી હોતી એવા આ સંવેદનશીલ વીષય અંગે 6પ્રશ્નોના વૈજ્ઞાનીક માળખામાં સમાવીષ્ટ થઈ શકે તેટલી સ્પષ્ટતા સાથે ડૉ. મુકુલ ચોકસીઉત્તરો આપ્યા છે.

View original post 2,657 more words

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: